Reactie SGP Putten op begroting 2019 - 2022

Naast complimenten vraagt SGP Putten voor een drietal punten blijvend aandacht.

schedule 8 nov 2018
bookmark_border Laatste nieuws
create Ewoud 't Jong

In de eerste begroting na de verkiezingen vinden we logischerwijs veel terug uit het coalitieakkoord en als SGP kunnen we ons dan ook vinden in de begroting. Als SGP spreken we liever over dankbaarheid dan over de ‘gepaste trots’ waar de aanbiedingsbrief mee begint; het is beter wanneer anderen je prijzen. Dat willen we doen en we willen het college complimenteren met de mooie begroting die er ligt.

Financieel zijn we een gezonde gemeente en heel veel mensen willen heel graag in Putten wonen en leven. Maar we staan niet alleen in de top-5 van goedkoopste gemeenten, ook op het gebied van duurzaamheid staan we in de top-5, net na Zeewolde, Nunspeet en Staphorst.

Naast complimenten willen we als SGP Putten voor een drietal punten blijvend aandacht vragen:

(1) Jeugd

De jeugd is een zorg van meerdere partijen. We willen er meer grip op krijgen en niet voor niets hebben we besloten tot het instellen van een raadswerkgroep Jeugd. De eerste avond begin november was veelbelovend; we willen 2 aspecten naar voren halen: preventie en financiën.

Preventie lijkt zich vooral te richten op het voorkomen van te veel en onnodige doorverwijzingen naar de duurdere tweedelijnszorg. Die ontwikkeling juichen we toe. Goed dat verwijzers als huisartsen ook bij de plannen worden betrokken. Waar van de SGP wel een tandje bij mag is bij preventie in de zin van problemen voorkomen. Met preventie in de gezinnen en preventie thuis valt veel te winnen. Een goed gezin is het halve werk! Alcohol en drugs zijn bekende gevaren, maar sexting en gameverslaving ook. Zijn we ons bewust van de gevaren van social media? En wat te denken van de gevolgen van (v)echtscheidingen en hoge prestatiedruk om niet meer te noemen. We weten dat over sexting en gameverslaving voorlichting plaats vindt op middelbare scholen, maar doet het College nog meer?

Financieel stevenen we in de begroting af op een groot tekort bij jeugdzorg. Niet voor niets hebben we daarom een taakstelling opgenomen in de begroting. In 2019 voor 450.000 euro, voor de jaren daarna 7 ton. SGP Putten hecht aan die taakstelling. Niet omdat het bezuinigen een doelstelling op zich is, maar om de jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden.

Speerpunt SGP Putten: “Een goed gezin is het halve werk

(2) Buurtschappen

De buurtschappen gaan ons aan het hart. We zijn blij met de komende gebiedsvisies. Buurtschappen en verenigingshuizen hebben bestaansrecht. Tussen twee haakjes, ’t Veld is misschien niet een buurtschap in de zin wat we in de regel onder een buurtschap verstaan, maar we zijn blij met de plannen en zien graag dat het college oog heeft en houdt voor een multifunctioneel gebruik van de school. Dat is win-win; leegstand in de avonduren levert niets op en voor de buurt is een bruikbare locatie winst.

Vorig jaar heeft SGP Putten uitvoerig aandacht gevraagd door de Omgevingswet. In de huidige begroting komt het woord 2x voor. Dat is verontrustend weinig. Als SGP zijn we niet van het onnodig herhalen, maar we kunnen het belang niet genoeg onderstrepen. De rol van de omgeving wordt veel groter en breder dan ruimtelijke aspecten en raakt het ook aan burgerparticipatie. Misschien moeten we daarom voortaan spreken over buurtvisies of omgevingsvisies. We betrekken de hele buurt en omgeving erbij.

Speerpunt SGP Putten: “Buurtschappen op de kaart

(3) Bedrijven, dienstverlening en duurzaamheid

Als SGP willen we de lokale bedrijven zo goed mogelijk faciliteren en hier stevig op inzetten. Gezien onze ligging en de sterke concurrentie is het voor ons een vraag of we als Putten in staat zijn bedrijven van buiten aan te trekken. Wel is er plek voor kleine zelfstandigen en start-ups. Een nieuw modern bedrijventerrein bij de Henslare kan daarbij een stimulans zijn, ook voor Puttense bedrijven die willen uitbreiden. Uitbreiding op bestaande locaties in het buitengebied is voor ons ook bespreekbaar zoals in ons verkiezingsprogramma verwoord.

Uit recente vragen is gebleken dat het College veel principeverzoeken krijgt. Zowel van burgers als bedrijven. We vinden het belangrijk dat die principeverzoeken voortvarend worden afgehandeld. Zeker in het bedrijfsleven is tijd geld. We hebben nog geen goed beeld van de afhandelingstermijn. Kan de wethouder daarom toezeggen dat vanaf nu de doorlooptijden worden bijgehouden en kan daar na een half jaar over worden gerapporteerd? Het is wellicht geen wettelijke taak, maar ons inziens onmisbaar in de dienstverlening en passend bij het samenspel van burger en overheid.

Op de landelijke gemeentelijke duurzaamheidsindex staat Putten op plek 4. Dat is geen reden om vergenoegd achterover te leunen. SGP Putten denkt dat er landelijk een hele slag is te slaan. We staan daarom positief tegenover initiatieven van particulieren en bedrijven. Wanneer bedrijven mogelijkheden zien om duurzame processen vorm te geven en te faciliteren dan zouden we er wat ons betreft trots op moeten zijn dat Puttense ondernemers die mogelijkheden zien en benutten.

Speerpunt SGP Putten: “Bedrijven moeten blijven

Afronding

Voor de SGP is het belangrijk dat we onze historie niet vergeten. Wie zijn geschiedenis vergeet, zal die tot zijn schade en schande moeten overdoen.

Recent trof ons bij de opgravingen in Rimpeler het grote enthousiasme voor het graven in het verleden. Er zijn al mooie vondsten gedaan die te dateren zijn op verschillende periodes van eeuwen of een millennium geleden. Hele boerderijen, karrensporen, waterputten en gebruiksvoorwerpen en niemand twijfelt aan deze bevindingen of aan de datering.

Bij de SGP zitten ook echte gravers, die op zoek zijn naar oude en nieuwe schatten. Die diepen zij op uit het Woord. Soms al 2000 of 3000 jaar oud, maar ook hier hoeven we niet te twijfelen. Het zijn woorden die tijd verduren. Putten kan er zijn winst mee doen. Net als de opgravingen bij Rimpeler is graven geen verloren tijd, maar een investering die zich terugverdient. En net als in Rimpeler vinden we dan waterputten. Uit die putten - uit die Bron - willen wij ook in 2019 blijven putten. Wij wensen het college daarom bij al het werk Gods onmisbare zegen toe.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.