Omgevingsvisie 2040 ter inzage

Onlangs is de omgevingsvisie 2040 besproken in de commissie Ruimte.

schedule 21 maart 2023
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

Omgevingsvisie 2040 ter inzage

Onlangs is de omgevingsvisie 2040 besproken in de commissie Ruimte. De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die binnenkort wordt ingevoerd en alle ruimtelijke plannen gaat vervangen. De visie geeft aan waar we naar toe willen met Putten qua leefomgeving. Het gaat dan over landschap, natuur, verkeer, wonen, economie, recreatie enz.. Toekomstige plannen worden dan getoetst aan deze visie. Voorafgaand aan de behandeling in de commissie hebben we u via de leden-app hiervan op de hoogte gesteld. Tijdens de commissiebehandeling waren er meerdere SGP-leden die gebruik maakten van het inspreekrecht. Het is dan mooi als dat aansluit bij onze bijdrage en dat geeft dan een sterkere stem. We zien dan ook dat het college wijzigingen heeft doorgevoerd in de visie voordat deze ter inzage gelegd werd.

In de visie is onderscheid gemaakt in deelgebieden, oa. centrum, bosgebied, agrarisch buitengebied, wonen etc. Voor elk deelgebied is aangegeven wat daar prioriteit heeft. Kortheidshalve noem ik 2 zaken waarvoor de SGP aandacht heeft gevraagd en die we ook anders/beter geformuleerd wilden hebben in de visie. 1) aandacht voor dorpse karakter van Putten. Dat uit zich in bouwhoogtes, bouwvolumes maar ook in bouwdichtheid. En uiteindelijk in de combinatie daarvan. We moeten niet elk open plekje in het dorp volbouwen. 2) ruimte voor gangbare landbouw. Het eerste concept van de visie stond vol met ‘extensivering’ , ‘natuurinclusief’, ‘kringlooplandbouw’, ‘verbreding’ enz.. Allemaal goed, maar lang niet voor alle agrariërs is dat weggelegd. Voor een gewone boer moet ook in de toekomst ruimte zijn in Putten. En natuurlijk moet die ‘gewone’ boer, evenals andere sectoren, duurzamer gaan werken.

Tot 29 maart a.s. ligt de omgevingsvisie ter inzage, zie

https://www.putten.nl/Inwoners/Projecten/Omgevingsvisie_Putten_2040/Ontwerp_Omgevingsvisie_Putten_2040 Tot die tijd heeft iedereen de mogelijkheid een reactie te geven (zienswijze). Daarna besluit het college of de visie naar aanleiding daarvan nog aangepast wordt. Tenslotte, en dat zal rond de zomer zijn, wordt de visie door de raad vastgesteld.


Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”