Meedoen in gelijkwaardigheid

Vanuit de commissie Samenleving

schedule 12 maart 2024
bookmark_border Nieuws
create Hans ten Klooster

In de raadsvergadering van december is gesproken over het onderwerp “meedoen in gelijkwaardigheid”. Een thema wat gevoelig ligt, maar ook nauw aansluit bij één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma “niemand staat alleen”. Hieronder treft u de bijdrage aan die we als fractie hebben ingebracht bij dit agendapunt.

“De meest inclusieve tekst uit de Bijbel is misschien wel: dat alzo lief God de wereld heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. Voorzitter, dat gaat over de kosmos. De wereld in zijn totaliteit.

Met dit in het achterhoofd is mijn fractie dan ook tot het speerpunt in ons verkiezingsprogramma gekomen: niemand staat alleen! Daarbij hebben we opgenomen en ik citeer:

‘…Liefde is het centrale thema van het christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Een leven volgens christelijke normen en waarden wil God zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Zo te leven is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd komt in zo’n samenleving ieder mens tot zijn recht. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm…’ .

Daarbij biedt het christelijk geloof heldere richtlijnen voor het hele maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en ten opzichte van onze medemensen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk. Bij de liefde tot de naaste denken we aan iedereen, zowel de geboren en getogen Puttenaar als de nieuwkomer van dichtbij en verder weg. In het bijzonder hebben we oog voor minderheden; zij horen er voluit bij.

Voorzitter, met deze belofte aan de kiezer heeft mijn fractie dit beleidsstuk gelezen en er intensief over gesproken. Zo ook in de raadscommissie van vorige week dinsdag. De conclusie van een van de commissieleden was dat dit stuk het eigenlijk verdient, om niet als hamerstuk de raad te passeren, omdat het zo’n goed stuk is, kan ik wel onderschrijven. Zoals ook in de commissie gezegd is de SGP blij met de lijnen die worden voorgesteld, en de breedte van dit beleidsdocument en herhalen we de complimenten die we ook in de commissie verwoord hebben.

Het tweeledige doel van de unaniem door deze raad aangenomen motie inzake anti-discriminatie in 2021 was enerzijds een breed onderzoek naar discriminatie onder minderheden en daar de hele samenleving bij te betrekken. Tegelijk wilden en willen we de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van mensen te verbeteren en waar nodig dit mee nemen in de beleidsstukken.Zo wilden we aandacht vragen voor welke vergeten individu of welke minderheid dan ook.

In de commissie bleef er voor mijn fractie één punt over, namelijk het stem geven aan groepen die niet de mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen. Het kwetsbare leven van de moederschoot – het ongeboren leven, en aan het levenseinde, de terminaal zieken. Dit naar aanleiding van het manifest dat in november in de week van het leven verscheen – zoals in de commissie aangegeven. Daarbij hebben we een amendement overwogen. Tegelijk waren en zijn we de wethouder zeer erkentelijk voor zijn zorgvuldige beantwoording in de commissievergadering waarin hij aangaf dat ook voor het college geldt dat het ongeboren leven ook leven is en zij er helemaal bij horen. De toezeggingen op welke wijze de wethouder dit thema een plek wilde geven in het programma van een kansrijke start en het onderwerp mee wil nemen bij de dialoogsessies “moeilijke onderwerpen” maakten dat we voor nu geen amendement indienen en de wethouder vragen te bevestigen dat hij in 2024 concreet werk van gaat maken van deze toezeggingen en te bevestigen dat de genoemde groepen mensen die geen stem hebben er ook in Putten helemaal bij horen – net als iedereen!
Voorzitter, mijn fractie is blij en dankbaar met dit stuk en met het feit dat het zo breed gedragen wordt in deze raad. Dat verdiend dit onderwerp! Ik dank u wel”.

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad en sinds augustus 2022 fractievoorzitter.