Over Henslare en stikstof

Vanuit de commissie Ruimte

schedule 14 maart 2024
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

Onlangs stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein  Henslare vast. Een volgende stap om te komen tot ruim 7 ha extra bedrijventerrein voor Putten. Voor de gemeenteraad is het feitelijk de laatste stap.

Echter wel een besluit met een behoorlijke ruimtelijke impact. Logisch dat er onder bewoners van de omgeving Bijsterenseweg en Brijstroetweg e.d. bezwaren leven. En logisch ook dat Puttense bedrijven die elders uit hun jasje aan  het groeien zijn deze ontwikkeling toejuichen. In een eerder stadium heeft de SGP er voor gepleit aan de Noordkant te beginnen, d.w.z. bij het station.  Dat sluit aan bij Keizerswoert en dan hoeven we ten zuiden niet zo ver het open (buiten)gebied in. Dat leek een onmogelijkheid gelet op veiligheid en milieucirkels vanwege de aanwezigheid van Benegas, net aan de andere kant van het spoor. Inmiddels liggen er onderzoeken waaruit blijkt dat er wellicht toch mogelijkheden zijn. Hoe dan ook: we vinden het vooral belangrijk dat er snel een schop in de grond kan. Immers: In onze gemeente hebben we te weinig werkgelegenheid voor onze eigen bevolking. En bovendien is het al heel lang geleden dat er nieuw terrein is uitgegeven.

Een ander onderwerp dat aandacht vraagt is de aanpak stikstof,

De uitrol van de landelijke stikstofmaatregelen zijn inmiddels geen ‘hot item’ meer. Hoewel op een laag pitje, er wordt wel aan doorgewerkt. Zo lag onlangs in de gemeenteraad de regionale versie van het NPLG (Nationaal Plan Landelijk Gebied) voor. In dat plan worden de contouren zichtbaar hoe de stikstofnormen in de toekomst moeten worden gehaald en wat de ruimtelijke vertaling daarvan is. Nog geen concrete maatregelen dus, maar een doorkijk waar het naar toe gaat. In Putten zijn grote zones ingetekend waar ‘natuur’ de hoofdrol krijgt.  Langs de grenzen van het Natura 2000 gebied, maar ook aan de zuidkant van Putten. Wat betekend; de agrarische sector moet in transitie.

In grote delen van Putten is dan alleen nog ‘natuur inclusieve kringlooplandbouw’ mogelijk…
Als SGP hebben we een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend waardoor er in de verdere uitwerking meer rekening gehouden moet worden met,
1) voedselzekerheid en,
2) toekomstperspectief voor de gangbare agrarische bedrijven.

Allereerst voedselzekerheid: Door de rigoureuze stikstofmaatregelen neemt de voedselproductie af. Nu zal dat lokaal en nationaal (voorlopig) niet tot problemen lijden. Op mondiaal niveau ligt dat anders. Op dit moment is ca. 9 % van de wereldbevolking ernstig ondervoed. 25 % van de wereldbevolking is voedsel onzeker. D.w.z.: het voedsel is er wel, alleen heel snel vanwege economische omstandigheden onbetaalbaar. Bedenk daarbij dat de wereldbevolking behoorlijk groeit. Nu hoeven we in Putten niet de hele wereld te voeden. Maar de praktijk is wel dat als voedsel schaarser wordt onze medemens in minder welvarende landen daar de dupe van worden. De SGP is van mening dat hier veel te weinig aandacht voor is in de stikstofdiscussie.

Daarnaast vinden we het van belang dat er een toekomstperspectief is voor ‘de gewone boer’: In het NPLG wordt gestuurd op biologische productie, extensivering, voedselbos,  etc. Daar is op zichzelf niets mis mee. Het punt is wel dat de vraag naar dergelijke producten uit de markt moet komen. Als de vraag achterblijft (wat de laatste jaren het geval is) worden de productiekosten omhoog gejaagd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Ook daar is te weinig aandacht voor. Een meerderheid van de raad nam ons voorstel over. Dat is een helder signaal richting de regio en geeft ons bij toekomstige concrete voorstellen de mogelijkheid hierop terug te vallen.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”