En nu door! – coalitieakkoord 2022

Een coalitieakkoord is in feite een overeenkomst tussen partijen waarin de doelen van het beleid voor de komende jaren staan. Hoofdthema’s van het gemeentelijk beleid komen gebruikelijk aan de orde, maar als 1 of meer partijen een onderdeel belangrijk vind(en) kunnen daar ook afspraken over gemaakt worden.

schedule 13 sept 2022
bookmark_border Centrumplan
create

En nu door! – coalitieakkoord 2022

Een coalitieakkoord is in feite een overeenkomst tussen partijen waarin de doelen van het beleid voor de komende jaren staan. Hoofdthema’s van het gemeentelijk beleid komen gebruikelijk aan de orde, maar als 1 of meer partijen een onderdeel belangrijk vind(en) kunnen daar ook afspraken over gemaakt worden. Input voor het akkoord zijn de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen waarin de wensen voor de komende jaren genoemd zijn.

In deze bijdrage wil ik de SGP-accenten uit het Puttense coalitieakkoord voor het voetlicht brengen. Let wel: Hiermee is het bepaald geen samenvatting van het akkoord – immers hebben de accenten van de andere deelnemende partijen ook een plek gekregen. Gelukkig is er veel overlap , maar dit akkoord bevat ook enkele onderdelen waar we niet blij mee zijn.

Het is echter van belang dat ook de andere fracties zich erin herkennen en hun punten terugzien. Dat maakt het ook tot een sterk akkoord – en een sterke coalitie. In ons verkiezingsprogramma zijn 6 overkoepelende speerpunten benoemd. Ik loop ze achtereenvolgens langs in hoeverre ze terug te vinden zijn in het coalitieakkoord.

1. Adempauze op zondag : Er is geen apart kopje of bijlage opgenomen over de zondag, maar we vinden het op verschillende plekken terug. Zo staat in de paragraaf over het centrum: ‘De zondag is voor een groot deel van onze inwoners nog steeds een dag om tot rust te komen of om naar de kerk te gaan. De druk op jong en oud is groot door onze 24-uurs economie. Daarom blijft de adempauze op zondag in stand voor de ondernemers en het personeel van de winkels. De openingstijden in de Verordening winkeltijden en mogelijkheid voor evenementen op zondag blijven ongewijzigd’. En in de paragraaf over sport: ‘De gemeente neemt deze bestuursperiode geen initiatief om sportvoorzieningen op zondag open te stellen’.

2. Niemand staat alleen : Er gaat meer aandacht besteedt worden aan discriminatie. Voor de SGP is van belang dat er niet een bepaalde groep wordt uitgepikt waar alle aandacht op gericht is, maar dat we dit breed aanvliegen. Dat vinden we terug in het akkoord (en in de financiële paragraaf) en als uitvloeisel daarvan laten we het hijsen van de regenboogvlag achterwege.

3. Boervriendelijk buitengebied : Relatief veel aandacht voor (de problemen in) het buitengebied. Het beleid m.b.t. het buitengebied, inclusief stikstof is ondergebracht bij onze wethouder. Afgesproken is dat de gemeente zich actief gaat inzetten m.b.t. de stikstofmaatregelen. Enerzijds door contact te houden met de provincie die uitvoerend is en anderzijds door de wensen van (agrarische) ondernemers te inventariseren om zo sturend te kunnen optreden.

4. Ruimte voor ondernemers : Hoge prioriteit in het akkoord voor de ontwikkeling van de 7 ha bedrijventerrein aan de Henslare. ‘We richten ons daarbij op het lokale bedrijfsleven’. Verder is er gedacht aan figuurlijke ruimte voor ondernemers: ‘We onderzoeken of onduidelijke of overbodige regels en eisen geschrapt kunnen worden’

5. Duurzaamheid vanuit het hart : Maar liefst 18 actiepunten die betrekking hebben op duurzaamheid. Het geeft aan dat we veel ‘kleine’ dingen willen doen. Kleinschalig dus, maar wel zoveel mogelijk inwoners meenemen, activeren, stimuleren. Geen grootschalige zonneparken dus op landbouwgrond.

6. Putten bereikbaar! : De zwaartepunten in ons verkiezingsprogramma zien we terug in het akkoord: De rondweg (ontsluitingsweg tussen de Nijkerkerstraat en de Voorthuizerstraat) en verduurzaming van het vervoer. Zoals gezegd bevat het akkoord ook onderdelen waar geen specifieke SGP-kleur op zit. Versnelling van de woningbouw is een belangrijke die ik graag genoemd wil hebben. We zijn als fractie blij met het gesloten akkoord wat inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. De komende jaren hopen we het uit te voeren en daarbij is een klein zinnetje op pagina 7 van het akkoord onmisbaar: ‘We behouden het ambtsgebed en handhaven die in

het Regelement van Orde’.