Bijdrage SGP algemene beschouwingen

Bij de behandeling van de kadernota is het er (ivm digitaal vergaderen) dit voorjaar niet van gekomen...

schedule 26 nov 2020
bookmark_border Laatste nieuws
create

Bij de behandeling van de kadernota is het er (ivm digitaal vergaderen) dit voorjaar niet van gekomen: algemene beschouwingen. In de hoop dat we met de begrotingsbehandeling weer fysiek konden vergaderen. Helaas. Toch is het goed om 1 x per jaar als het ware terug te gaan naar de basis. Dat we onze uitgangspunten met elkaar delen. Niet zozeer om elkaar daarvan te overtuigen, maar wél dat we elkaar in de besluitvorming van allerlei zaken kunnen volgen. Dat we elkaar begrijpen. Weten waar de ruimte ligt bij de ander. Of juist niet. We laten het dagelijks bestuur even voor wat het is en plaatsen het reilen en zeilen van onze gemeente in een groter kader. Voor de SGP betekent dat de Bijbelse uitgangspunten. De Bijbel leert ons dat God Zijn Koninkrijk bouwt. Heel anders dan een aards koninkrijk. Gods Koninkrijk krijgt gestalte in mensenlevens. Daar waar God als Koning wordt erkent en gediend. Nou, daar zijn we nog zo 1,2,3 niet toe bereid, hoe terecht het ook is. Daarom roept God ons door de Bijbelse boodschap te laten horen. Dat is wat ’s zondags in de kerk gebeurt. Hier in Putten op diverse plekken. En zo veranderen mensen van binnenuit. Met vallen en opstaan wordt God erkent als Koning.

Er wordt wel eens gesproken over de scheiding van kerk en staat. Bedoelt wordt dan dat het bestuurlijk 2 aparte grootheden zijn. Dat is ook goed. Dat neemt niet weg dat geloof en democratie wel heel goed samen gaan. De kracht van de democratie is juist dat geloof daar z’n plaats kan en mag innemen. En zo doen we ons werk binnen het grote kader dat God Zijn Koninkrijk ook in Putten bouwt.

De SGP is tevreden met de begroting zoals die er nu ligt. Geen spectaculair nieuw beleid. Ondanks corona blijft de OZB (m.u.v. de inflatiecorrectie) gelijk. Hetzelfde geldt per saldo voor de tarieven van afval en riool. Tegelijkertijd wordt er flink doorgepakt op een aantal grote thema’s . Wonen bijvoorbeeld. Maar ook duurzaamheid. En centrumplan. Sociaal domein buigt de goede kant op. Hoewel er nog veel vragen liggen op dat terrein om meer gevoel te krijgen bij dit dossier. Grote stappen zijn er ook gemaakt in de recreatie. Heel goed, maar daar hoeft even niet méér bij. Putten hoeft niet het Valkenburg van de Veluwe te worden.

Het is een open deur dat corona een grote impact heeft en gaat krijgen op de Puttense samenleving. Volksgezondheid, eenzaamheid, horeca, bedrijvigheid zijn zo maar wat thema’s. Velen worden geraakt. Ook onze eigen organisatie moet alle zeilen bijzetten om de dienstverlening op peil te houden. Voor de gemeente is het nu van belang vooral in contact te blijven met de partners in het veld. Soepel met bepaalde regelgeving, betalingsregelingen, doorverwijzen etc.

Nog 2 zaken wil ik in dit korte tijdsbestek aan de orde stellen:

Regionale samenwerking. De huidige situatie is dat we wat dat betreft een hap-snap beleid hebben. RNV bestaat niet meer. SNV is nooit van de grond gekomen. Het lijkt er een beetje op dat we per taak kijken wie het meest geschikt is. In deze begroting krijgen we weer een mobiliteitsfonds. Hogere overheden delen ons meestal in bij de Noord-Veluwe, denk aan RES en aanpak stikstofproblematiek. Voor de uitvoeringstaken werken we samen met onze Zuiderburen. Maar soms ook met onze noorderburen (ODNV). Voorzitter, dat kan allemaal prima en op korte termijn zien we niet zoveel problemen. Op langere termijn vind de SGP dit geen wenselijke situatie. Regionale samenwerking is wezenlijk voor een gemeente met 24.000 inwoners en het mooiste is als dat gestalte krijgt met een samenwerkingsverband waar zo veel mogelijk taken (die regionaal opgepakt moeten worden) ondergebracht worden. Daarnaast is het een pré als er gedeelde problematieken zijn en dezelfde mentaliteit. De laatste jaren kijken we wat meer naar regio Food-Valley. Wat de SGP betreft is het tijd om als raad maar eens uit te spreken dat we wel aan willen sluiten bij deze regio. Nee, ik heb geen motie in m’n binnenzak maar hoor wel graag van collega’s en college hoe zij hier tegenaan kijken.

Buitengebied. Mede door de stikstofproblematiek is het buitengebied meer op de politieke agenda gekomen. Het beleid wordt door hogere overheden gemaakt, maar heeft z’n uitwerking in ons buitengebied. We hebben dus als gemeente maar een heel beperkte rol. De SGP maakt zich zorgen over het dichtslibben van het buitengebied. Een groot en open buitengebied hoort bij Putten en scheidt ons als het ware van de Randstad. Dat moet zo blijven. We hebben als gemeente het instrument wat nu nog bestemmingsplan heet (ook al heeft uiteindelijk de provincie daar ook nog wat van te zeggen). Wat de SGP betreft zou het uitgangspunt moeten zijn dat onbebouwde gronden met een agrarische bestemming die zou moeten houden. Ook met het oog op kringlooplandbouw. Er zit veel druk op om agrarische bestemmingen te wijzigen. B.v. in zonnevelden. Of natuur. In het kader van stikstofmaatregelen heeft de provincie besloten kalverenbedrijven op te kopen. Let wel: Niet alleen de stikstofruimte, nee , hele bedrijven inclusief de landbouwgrond. Wat gaat de provincie met die gronden doen? In een toelichting schrijft de provincie oa: “provinciale doelen spelen bij herbestemming een belangrijke rol”. Al met al reden om alert te zijn op de ontwikkelingen in het buitengebied met de verschillende buurtschappen.

Ik ga afronden. We leven in het hectische tijd met meer onzekerheden dan ooit. De SGP-fractie wenst het college als geheel, maar de burgemeester in het bijzonder, veel wijsheid en geven u de bekende regels uit ons volkslied mee: Mijn Schild en de betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer’.