Asiel

Vanuit de gemeenteraad

schedule 23 mei 2024
bookmark_border Nieuws
create Hans ten Klooster

Voor ons ligt het raadsvoorstel over de richtinggevende principes ten behoeve van de uitvoering van de spreidingswet.

De ontwikkelingen van de laatste 24 uur maakt dat we na hebben gedacht of de nieuwe politieke werkelijkheid in Den Haag van invloed is op onze bijdrage bij dit agendapunt en voor ons standpunt. Voor mijn fractie is dat niet het geval.

Teruglezend wat wij hier bij de behandeling van de opiniërende notitie in de commissie over gezegd hebben, staan we voor een consistente en zorgvuldige lijn en stellen we wat betreft de fractie van de SGP de kaders vanavond vast. Immers de spreidingswet is nog steeds een wet … en … een eventuele intrekkingswet zal nog een heel traject moeten doorlopen. Al hadden we dat liever anders gezien, zoals in de commissie is verwoord. We  zijn we tegen deze spreidingswet en zal het niemand verbazen, zijn we positiever over de boogde intrekking. Dat laatste is echter nog niet aan de orde.

Dat brengt me bij de vraag hoe het college zelf denkt om te gaan met de veranderende politieke werkelijkheid in Den Haag? Hoe voorkomen we dat er bepaalde onomkeerbare stappen worden gezet in het proces dat nu gaande is bijv. als het gaat om locatiekeuze? Ook acht mijn fractie het onwenselijk financiële verplichtingen of trajecten met vergunningen aan te gaan met alle onzekerheden die er nu zijn? Kan de wethouder hier een toezegging in doen?

Daarnaast vragen wij de wethouder of hij ons wil toezeggen dat hij ons als raad met zekere regelmaat wil informeren over de ontwikkelingen die er rond dit agendapunt zijn. En zeker als er bovengemeentelijke wijzigingen in beleid zijn om daarover met ons raad in gesprek te gaan.

Dan naar het raadsvoorstel. In de kern kunnen wij ons vinden in datgene dat wat het college in de commissie heeft opgehaald en is dat op een juiste wijze weergegeven in het voorliggende raadsbesluit.

Daarbij genomen de vingerwijzing deze week van onze burgemeester in de column geschreven op de avond van 4 mei, met de titel ‘vrede en menselijkheid’. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de oorlogen en de gevolgen daarvan in deze wereld. De Bijbel geeft ons richting in het omzien naar mensen in nood. Zoals ook in ons verkiezingsprogramma is weergegeven.

Zoals in de commissie aangegeven vraagt de spreidingswet een uitzonderlijke extra inspanning van ons en van de samenleving. We zitten immers met vele doelgroepen die qua huisvesting dringend wachten op mogelijkheden. We zijn dan ook blij met beslissing twee die hier aandacht voor heeft.

Als het gaat om participatie hebben we in de commissie aangeven dat de manier waarop dat bij de huisvesting van arbeidsmigranten op “de Kolthoorn” heel goed heeft gewerkt. Ook toen is bij mensen thuis aan tafel gekeken wat bezwaren zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.

Ook nu verwacht mijn fractie dat het college in een later stadium - als zaken al dan niet concreet worden én als het allemaal doorgaat - burgers zal betrekken bij de plannen.

Hoe voorkomen we de overlast voor de omgeving en samenleving? Bij het betrekken van de samenleving heb ik het niet alleen over een locatiekeuze. Maar ook hoe kunnen we de gehele samenleving betrekken bij de uitdaging die we vanuit Den Haag opgelegd krijgen? Op dit punt zijn we blij met de toezegging van de wethouder in de commissievergadering dat het zeker zijn bedoeling is om vrijwilligers/kerken en andere organisaties vanuit de gehele samenleving te betrekken bij de eventuele opvang.

In de commissie werd duidelijk dat de handreiking voor uitruil er niet is. Mocht deze nog komen vraag ik de wethouder om deze met de raad te delen!

In de commissie werd duidelijk dat als het om een locatiekeuze gaat wij als raad er niet over gaan. Mijn fractie wil het college dan ook graag steunen in de meer dan gewone uitdaging die ze er – met de kennis van nu zeg erbij - bij hebben gekregen. Dit vraagt wijsheid, tact en ook verbinding met de samenleving. Dat wens ik u van harte toe!

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad en sinds augustus 2022 fractievoorzitter.